انواع برگ ها (اوراق) مالیاتی قابل ابلاغ

  1. خانه
  2. آموزش حسابداری
  3. انواع برگ ها (اوراق) مالیاتی قابل ابلاغ

در این مقاله قصد داریم انواع مختلف برگ ها و یا اوراق مالیاتی که قابل ابلاغ هستند معرفی کنیم و توضیح کوتاهی از آن ها ارائه دهیم.

۱. دعوتنامه ارائه اسناد و مدارک

یکی از برگ های مالیاتی قابل ابلاغ، دعوتنامه ارائه اسناد و مدارک است. زمانی که شما در مرحله حسابرسی مالیاتی هستید، این دعوتنامه برایتان ابلاغ می شود. همچنین در زمان اجرای قرار کارشناسی، دعوتنامه ارائه اسناد و مدارک قابل ابلاغ می باشد.

۲. برگ تشخیص مالیات، برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه / استرداد مالیات

این برگ تشخیص مالیاتی یا نتیجه رسیدگی، برگ مطالبه و یا استرداد مالیات، در مرحله حسابرسی مالیاتی ابلاغ می‌شود.

۳. برگ دعوت به جلسه استماع هیأت های حل اختلاف مالیاتی

اگر در مرحله دادرسی مالیاتی باشید، برگ دعوت به جلسه استماع هیأت های حل اختلاف مالیاتی برای شما ابلاغ می‌گردد.

۴. رأی انواع هیأت های حل اختلاف مالیاتی

در مرحله دادرسی مالیاتی، رأی انواع هیأت های حل اختلاف مالیاتی صادر و ابلاغ خواهد شد.

۵. قرار انواع هیأت های حل اختلاف مالیاتی

برگ مالیاتی قرار انواع هیأت های حل اختلاف مالیاتی، در مرحله دادرسی مالیاتی ابلاغ می گردد.

۶. برگ قطعی مالیات

زمانی که در مرحله قطعی شدن مالیات هستید، برگ قطعی مالیات برایتان ابلاغ خواهد شد.

۷. برگ اقدامات اجرایی

در مرحله وصول و اجرای مالیات، برگ اقدامات اجرایی صادر و ابلاغ می گردد.

۸. توقیف نامه اموال

زمانی که در مرحله وصول و اجرا هستید، توقیف نامه اموال صادر می شود.

۹. رأی شعب (شانزده گانه) شورای عالی مالیاتی

به شکلی از نظر عدم رعایت قوانین و مقررات و نقص رسیدگی می باشد. این برگ مبنی بر تأیید رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی و یا نقض رأی و ارجاع پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی است. هم عرض موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم جهت تجدید رسیدگی به شکل ماهوی (در مرحله دادرسی مالیاتی پس از قطعیت مالیات)

۱۰. هیأت سه نفره موضوع ماده ۲۵۱ مکرر و رأی صادر شده

قانون مالیات های مستقیم (در مرحله دادرسی مالیاتی پس از قطعیت مالیات)

۱۱. شعب دیوان عدالت اداری و رأی ابلاغ شده

از نظر نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن ها (اعم از شعبه بدوی، تجدیدنظر و هم عرض) می باشد. این برگ مبنی بر تأیید رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی یا هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم است. نقض رأی و ارجاع پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی هم عرض موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم برای تجدید رسیدگی به صورت ماهوی است. یا نقض رأی به صورت ماهوی در اجرای ماده ۶۳، ۷۴، ۷۵ و ۷۹ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری (در مرحله دادرسی مالیاتی پس از قطعیت مالیات)

سخن پایانی

در این مقاله انواع برگ ها یا اوراق ابلاغی مالیاتی را نام برده و توضیحات مختصری از آن ها بیان کردیم. هر کدام از اوراقی که نام برده شد، دارای تعاریف و کاربردهای خاصی هستند. در بطن تمامی این اوراق و مراحل صدورشان، قوانین و مواد متعددی گنجانده شده است. مانند ماده ۲۵۱ و ۲۵۷ قانون مالیات مستقیم و یا مواد ۶۳، ۷۴، ۷۵ و ۷۹ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری
ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم در رابطه با مالیات های قطعی موضوع این قانون و مالیات های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد، است. ادعای غیر عادلانه بودن مالیات با استناد به مدارک و دلایل کافی از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده را به هیأتی تشکیل شده از سه نفر به انتخاب خود برای رسیدگی ارجاع کند. رأی هیأت به اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم

در مواقعی که رأی مورد شکایت از طرف شعبه نقض می‌گردد، پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل ‌اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد. در صورتی که در آن محل‌ یک هیأت بیشتر نباشد، به هیأت حل اختلاف مالیاتی نزدیکترین ‌شهری که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد، ارجاع می‌شود.

برای اطلاع از جدید ترین بخشنامه ها و اخبار مالیاتی به سایت آریا حساب مراجعه کنید.

فهرست