رسیدگی به پرونده های مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی

  1. خانه
  2. تازه های حسابداری
  3. رسیدگی به پرونده های مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی

رسیدگی به پرونده های مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی

دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به پرونده های مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی و پیله وری در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ ق.م.م

نظر به اینکه برخی از دارندگان کارت بازرگانی و پیله وری، پس از رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات، ضمن اعتراض ادعا می نمایند: “درآمد حاصله و مالیات مطالبه شده، متعلق به آنان نبوده و به شخص دیگری تعلق داشته و مطالبه مالیات از غیر مؤدی صورت گرفته است”، صرف نظر از اینکه ادعای مطروحه در چه مرحله ای قرار گرفته باشد، به منظور ایجاد وحدت رویه و تسریع در رسیدگی، در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم، در رسیدگی به این قبیل ادعاها، با توجه به اتخاذ رویه های متفاوت از سوی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، مقرر می گردد:

الف) شرایط ادعای مطالبه مالیات از غیر مؤدی

هرگاه پس از ابلاغ برگ تشخیص، قطعی یا مطالبه مالیات، مؤدی موصوف ادعا نماید که مالیات مطالبه شده مربوط به او نیست، می بایست مراتب را به طور مکتوب با ارائه دلایل کافی، اطلاعات و اسناد و مدارک مثبته ] از جمله قرارداد منعقده با ذینفع، وکالتنامه تنظیمی با ذینفع، معرفی و ارائه مشخصات ذینفع، مشتمل بر نام و نام خانوادگی، نام شرکت، شماره شناسنامه، شماره ثبت، کد ملی، شماره اقتصادی، تاریخ تولد، تاریخ ثبت، نشانی محل سکونت یا فعالیت و یا اقامتگاه قانونی، تلفن های تماس، (پست الکترونیکی در صورت امکان) و همچنین رسید دریافت کارمزد از ذینفع یا مشخصاً وجوه واریزی بابت کارمزد به حساب مدعی(مؤدی)، صورت ریز گردش کلیه حساب های بانکی مؤدی(شخص مدعی) در سال مورد رسیدگی با امضاء و درج تاریخ (در صورت وجود هر یک از اطلاعات مزبور)[، به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید.

ب) نحوه و چگونگی رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم

در مواردی که مؤدی با ارائه دلایل، اسناد و مدارک به شرح بند “الف” بصورت مکتوب اعلام نماید که مالیات مطالبه شده مربوط به او نبوده و مؤدی واقعی شخص دیگری است، پرونده امر در هر مرحله ای که باشد، می بایست به قید فوریت و خارج از نوبت در هیأت حل اختلاف مالیاتی به شرح زیر مورد رسیدگی قرار گیرد:

۱-قبل از قطعیت درآمد مشمول مالیات (در مواردی که هیات حل اختلاف مالیاتی در مرحله اعتراض مؤدی به برگ تشخیص یا اعتراض به رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی تشکیل شده باشد) :

  • در مواردی که اعتراض مؤدی به شرح بند “ب” مورد قبول و پذیرش هیأتهای حل اختلاف مالیاتی واقع شده باشد:

در این صورت هیأت حل اختلاف مالیاتی می بایست در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به انشاء رأی جهت مطالبه مالیات از مؤدی واقعی که مشخصات آن نیز می بایست در متن رأی درج گردد، اقدام نماید. رأی صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مؤدی واقعی قابل تجدیدنظر خواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود. این حکم در خصوص بخشی از یک رأی نیز که در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده باشد، جاری خواهد بود.

۲-۱- در مواردی که اعتراض مؤدی به شرح بند “ب” مورد قبول و پذیرش هیأتهای حل اختلاف مالیاتی قرار نگیرد:

در این صورت هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با تجدیدنظر حسب مورد نسبت به انشاء رأی اقدام می نماید. رأی صادره با رعایت مقررات قابل تجدیدنظر خواهی یا شکایت در مراجع بعدی مالیاتی خواهد بود.

۲-بعد از قطعیت درآمد مشمول مالیات:

۱-۲-در مواردی که اعتراض مؤدی به شرح بند “ب” مورد قبول و پذیرش هیأتهای حل اختلاف مالیاتی واقع شده باشد:

در این صورت هیأت حل اختلاف مالیاتی می بایست در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به انشاء رأی جهت مطالبه مالیات از مؤدی واقعی که مشخصات آن نیز می بایست در متن رأی درج گردد، اقدام نماید. رأی صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مؤدی واقعی قابل تجدیدنظر خواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود.

۲-۲-در مواردی که اعتراض مؤدی به شرح بند “ب” مورد قبول و پذیرش هیأتهای حل اختلاف مالیاتی قرار نگیرد:

در این صورت هیأت حل اختلاف مالیاتی می بایست در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به انشاء رأی مبنی بر عدم تایید ادعای مؤدی اقدام نماید. رأی صادره با رعایت مقررات قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی خواهد بود.

ج- مواردی که می بایست در رسیدگی به ادعای مؤدی مبنی بر سوء استفاده از کارت بازرگانی توسط سایر اشخاص توسط هیأت های حل اختلاف مالیاتی یا کارشناس/کارشناسان مجری قرار رسیدگی، مورد توجه قرار گیرد:

۱در صورتی که ادعای مؤدی در مطالبه مالیات از غیر مؤدی احراز شود و یا این موضوع مورد اقرار مؤدی واقعی قرار بگیرد و به تایید هیأت حل اختلاف مالیاتی برسد، در این صورت هیأت حل اختلاف مالیاتی نسبت به انشاء رأی مبنی بر مطالبه مالیات از مؤدی واقعی در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم، اقدام می نماید.

۲چنانچه اسناد و مدارک ارائه شده توسط مؤدی مبنی بر مطالبه مالیات از غیر مؤدی، طبق نظر هیأت حل اختلاف مالیاتی از کفایت لازم در قبول نظر مؤدی مبنی بر تایید ادعای مطرح شده در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی فراهم باشد، در این صورت نیز هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای تبصره مذکور انشاء رأی می نماید.

۳چنانچه اسناد و مدارک ارائه شده توسط مؤدی مبنی بر مطالبه مالیات از غیرمؤدی، طبق نظر هیات حل اختلاف مالیاتی از کفایت لازم در قبول نظر مؤدی مبنی بر تایید ادعای مطرح شده در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی فراهم نباشد، در این صورت با ارجاع موضوع برای رسیدگی به ادعای مطرح شده به مجری یا مجریان قرار رسیدگی اقدامات زیر توسط مجریان قرار معمول گردد:

برای شناسایی صاحب اصلی کالای وارده/صادره حسب مورد اقدامات زیر معمول گردد:

۱۳اصل یا تصویر مصدق وکالتنامه ای که دارنده کارت بازرگانی در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم نموده و یا ارائه می نماید، اخذ و به پرونده ضمیمه شود.

۲۳چنانچه در قبال ارائه کارت بازرگانی قراردادی بین دارنده کارت و سایر اشخاص منعقد شده باشد نسبت به اخذ و بررسی آن اقدام شود.

۳۳در صورتی که برای واردات کالا از طریق ثبت سفارش اقدام شده است ضمن مکاتبه با دفتر ثبت سفارشات و نظارت بر مبادلات تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مشخصات ذینفع، کالای مورد ثبت سفارش، بانک عامل و …. دریافت شود.

۴۳با استعلام از بانک عامل، مشخصات پرداخت کننده وجه کالای وارداتی یا دریافت کننده وجه کالای صادراتی را پیگیری و مشخص نماید.

۵۳با مکاتبه و هماهنگی با گمرکات ذیربط، ترخیص کننده کالا و اینکه کالا به نام چه کسی و توسط چه موسسه یا کدام شرکت حمل و نقل و به کدام انبار منتقل شده است را کنترل و پیگیری نماید.

۶۳با مکاتبه و هماهنگی با گمرکات ذیربط اطلاعات مربوط به پرداخت کننده حقوق و عوارض گمرکی، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و مالیات علی الحساب واردات کالا را، حسب مورد دریافت نماید.

۷۳با مکاتبه با شرکت حمل ونقل کالای وارداتی، مشخصات صاحب کالا و پرداخت کننده هزینه حمل را دریافت نماید.

۸۳با مکاتبه با انباردار کالای وارداتی که کالا به آن انبار منتقل شده است، مشخصات صاحب کالای وارداتی، رسید انبار، بیمه نامه، نحوه تسویه کالا و پرداخت کننده هزینه انبارداری را مشخص نماید.

۹۳با توجه به ادعای مؤدی در صورتی که طرف مورد ادعا در نظام مالیاتی دارای پرونده مالیاتی می باشد، ضمن مکاتبه با اداره امور مالیاتی ذی ربط از ثبت یا عدم ثبت و همچنین منظور شدن یا نشدن واردات مذکور در محاسبه درآمد مشمول مالیات آن اطمینان حاصل نماید.

۱۰۳در مورد صادرات کالا نیز ضمن اخذ اظهارنامه گمرکی و اطلاعات مربوط به دریافت کننده وجوه حاصل از صادرات و سایر اطلاعات مربوط، نسبت به احراز هویت صادرکننده واقعی کالا اقدام شود.

۱۱۳مکاتبه با سایر مراجع یا اشخاص ذیربط، برای اخذ اطلاعات و اسناد مرتبط با موضوع پرونده از جمله: نیروی انتظامی، مراجع قضایی، شرکتهای تجاری طرف معامله، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان بنادر و کشتیرانی و….

مجری یا مجریان قرار کارشناسی مکلفند، با اخذ و بررسی مستندات مربوط به شرح فوق حسب مورد، به عنوان قراین و دلایل با رعایت مقررات و بر اساس واقعیت امر نسبت به تنظیم گزارش در خصوص تعیین مؤدی واقعی اظهارنظر نمایند. چنانچه مطابق هر یک از دلایل و مستندات مذکور امکان تعیین صاحب واقعی کالا فراهم باشد ضرورتی به بررسی سایر مستندات که اطلاعات آن موجود نمی باشد، نخواهد بود.

هر گاه در اجرای رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی و حکم قسمت اخیر تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم، اداره امور مالیاتی صلاحیتدار برای مطالبه مالیات از مؤدی واقعی، مربوط به محدوده جغرافیایی دیگر باشد، وفق مقررات اقدام گردد.

هر یک از ادارات کل امور مالیاتی مکلفند، آمار پرونده های مطرح در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم را با قید تأیید یا رد ادعای مؤدی مشتمل بر شماره و تاریخ رأی با رعایت مهلت مقرر در آن، به تفکیک شهر و واحد مالیاتی در مرکز استان، زیر نظر یکی از معاونین مالیاتی جمع بندی و هر ماه وضعیت رسیدگی مالیاتی آنها را، به دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، گزارش نمایند.

مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان در زمینه های مالی و مالیاتی با شماره ۰۹۹۱۳۷۸۳۴۶۱ تماس بگیرید.

بررسی تشخیص هزینه هایی که در تحصیل درآمد تاثیر گذارند
نحوه ی رسیدگی به پرونده های مالیاتی در حسابرسی گام سوم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

*

code

فهرست