چند مبلغ و نرخ و درصد مهم در ۱۴۰۰ که بخاطر سپردن آنها ضروری است:

۱. نرخ ارزش افزوده: ۹ درصد

۲. نرخ حفظ قدرت خرید : ۱۵ درصد

۳. معافیت مالیاتی ماهیانه: ۴ میلیون تومان

۴. معافیت مالیاتی سالیانه: ۴۸ میلیون تومان

۵. نصاب معاملات: ۶۵ میلیون تومان

۶. حداقل حقوق کارمندان: ۲۲۴۶۸۰۰ تومان

۷. ضریب حقوق : ۳۰۴۸

۸.درصد پیش پرداخت : ۱۵ تا ۲۵ درصد مبلغ اولیه قرارداد

۹. برچسب اموال : اموال بالاتر از ۹۷۵ هزار تومان

۱۰ . حداقل درآمد و دارایی جهت ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده: به ترتیب ۸ و ۱۵ میلیارد تومان

۱۱. ضرورت ثبت معاملات در پایگاه اطلاعات قراردادها cdb.mporg : معاملات بالاتر از ۶۵۰ میلیون تومان
شما در موارد روزمره خود چقدر با این نرخ ها و مبالغ سروکار دارید؟

 

در صورت نیاز به مشاوره با ما از طریق  شماره ۰۹۹۱۳۷۸۳۴۶۱ در ارتباط باشید.

فهرست