معافیت‌های مالیاتی یکی از ابزارهای مهم در مدیریت مالیات و بهینه‌سازی وضعیت مالی افراد و شرکت‌ها محسوب می‌شوند. با استفاده از معافیت‌های مالیاتی، می‌توان کمکی به کاهش بدهی مالیاتی و افزایش سودآوری کرد. در این دسته بندی، به معافیت‌های مالیاتی معمول و راهکارهای مدیریتی برای بهره‌برداری از آنها پرداخته خواهد شد.

فهرست