در عصر تکنولوژی اطلاعات و تغییرات مداوم در محیط کسب‌وکار، نامه‌ها و دستورالعمل‌های مالی و حسابداری نیز متغیر می‌شوند. این تغییرات با هدف بهبود روند مالی و افزایش دقت در اطلاعات مالی صورت می‌گیرند. در این دسته از آریا حساب زنده رود، به آخرین تغییرات و روندهای حسابداری و مالی می پردازیم.

فهرست